top of page

Group

Public·17 members

EXCLUSIVE Full Ukratko Prepricana Lektira Patuljak Iz Zaboravljene ZemljePatuljak iz zaboravljene zemlje: roman-bajka o ljubavi, hrabrosti i prijateljstvu
Patuljak iz zaboravljene zemlje je djelo bosanskog pisca Ahmeta HromadÅiÄa, objavljeno 1984. godine. To je roman-bajka koji spaja irealne i realne motive, te prikazuje avanture patuljka SunÄana koji traÅi svoju sestru Pahuljicu, otetu od strane mornara. Pisac u ovom djelu isprepliÄe svijet i motive Zaboravljene Zemlje s motivima svog svijeta, te motive svog djetinjstva s kasnijim razdobljima svog Åivota. On svoje djelo zapoÄinje priÄom o SunÄanu i Pahuljici, no nakon odreÄenog dijela priÄe, pisac zaustavlja radnju te se prebacuje na priÄu o tome kako je, gdje i kada prvi puta ispriÄao priÄu o SunÄanu i Pahuljici. Tijekom cijelog djela pisac stalno objaÅnjava zaÅto je prekinuo priÄu te odgovara na neka imaginarna pitanja, za koja pretpostavlja da ih Äitatelj postavlja tijekom Äitanja.
FULL Ukratko Prepricana Lektira Patuljak Iz Zaboravljene ZemljeZaboravljena Zemlja nalazila se negdje na sjeveru, vjetrovi su je obilazili, laÄe su je obilazile. Tamo nije kroÄila ljudska noga. U koralnoj kuÄici na obali, Åivjeli su patuljci, brat i sestra, SunÄan i Pahuljica. Bili su sretni i bezbriÅni, Pahuljica je znala divno da pjeva i to bi Äesto radila. Å etali su po gori, jeli slatke jagode i peÄurke, pili vodu sa izvora mladosti i ljepote. Znali su jezik ptica i razgovarali sa njima, znali su jezik divljih zvijeri , jahali su jelene i vukove. Ali, jednog dana, kad je SunÄan bio u lovu, a Pahuljica ostala sama u koralnoj kuÄici, neka laÄa je uspjela da se izbori sa vjetrom i doÄe do obale Zaboravljene Zemlje. Mornari su izaÅli na obalu i ukrali Pahuljicu. Galebovi su pokuÅali da je spasu, vjetrovi su pokuÅali da potope laÄu. Nije niÅta pomoglo, Pahuljica je bila zarobljena na toj laÄi. Otplovili su negdje daleko od Zaboravljene Zemlje. Kapetan je likovao, moÄi Äe svima da se hvali da je bio na tlu zemlje gdje nije kroÄila ljudska noga, a kao dokaz za to imao je zarobljenu Pahuljicu.


Kad se SunÄan vratio iz lova galebovi su mu ispriÄali Åta se desilo. On je odluÄio da krene u potragu za svojom sestrom. Prvo je otiÅao u goru, kod kovaÄa iz Vatrenih PeÄina. KovaÄ mu je dao luk i strijele sa kojima mogu i zvijezde da se obore i maÄ koji


SunÄan je uspio da doÄe do Zaboravljene Zemlje sa Pahuljicom, ali ona je bila veoma slaba i bolesna. SunÄan je otiÅao po vodu sa izvora mladosti i ljepote, ali kad se vratio, Pahuljica je nestala. Neko ju je ponovo ukrao. SunÄan je ponovo krenuo u potragu za njom, ali ovaj put nije imao ni luk ni strijele ni maÄ. Sve mu je to uzeo neki Äovjek koji je doÅao na Zaboravljenu Zemlju. SunÄan je morao da se snalazi kako zna i umije, da se bori sa raznim opasnostima i neprijateljima. Na svom putu je sreo mnoge zanimljive likove i stekao mnoga prijateljstva. Na kraju je uspio da pronaÄe Pahuljicu u jednom gradu, gdje ju je drÅao neki bogati trgovac kao svoju robinju. SunÄan je oslobodio Pahuljicu i pobjegao sa njom na jednoj laÄi koja je plovila ka Zaboravljenoj Zemlji.


MeÄutim, na laÄi su bili i drugi patuljci koji su takoÄer bili oteti od strane trgovca. Oni su htjeli da se vrate u svoje zemlje, a ne u Zaboravljenu Zemlju. SunÄan i Pahuljica su im rekli da mogu da ostanu u Zaboravljenoj Zemlji ako Åele, jer tamo ima mjesta za sve. Patuljci su pristali da idu sa njima, jer su Äuli da je to zemlja gdje nema zla ni mrÅnje, gdje su svi sretni i slobodni. Tako su SunÄan i Pahuljica doveli nove stanovnike u Zaboravljenu Zemlju, koja viÅe nije bila tako zaboravljena.


Pisac na kraju priÄe kaÅe da je to sve Åto zna o SunÄanu i Pahuljici, jer ih viÅe nikada nije vidio ni Äuo. On kaÅe da ne zna da li su joÅ uvijek Åivi i sretni u Zaboravljenoj Zemlji, ili su moÅda otiÅli negdje drugdje. On kaÅe da bi volio da zna Åta se dalje desilo sa njima, jer ih jako voli i cijeni. On moli Äitatelje da mu jave ako saznaju neÅto o SunÄanu i Pahuljici, jer on Åeli da napiÅe nastavak priÄe o njima. c481cea774


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members